Thông báo kế hoạch xây dựng mới quy trình và điều chỉnh, bổ sung quy định liên quan về công tác khảo thí tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Kế hoạch số:1803/KH-KNN ngày 6/9/2018.

Các bài liên quan