Thông báo kế hoạch cải tiến chất lượng sau hoạt động đánh giá SVTN theo chuẩn đầu ra của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm học 2018 - 2019

Kế hoạch số:308/KH-KNN ngày 1/11/2018.

Các bài liên quan