Giới thiệu

Ngày 27-06-2013

Sứ mệnh và tầm nhìn

Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên, nền móng của Trường Đại học Ngoại ngữ sau này, được thành lập theo Quyết định số 976/QĐ-TCCB ngày 31/12/2007 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, là cơ sở giáo dục đại học có sứ mệnh và tầm nhìn như sau:

 

SỨ MỆNH

 1- Đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực về ngoại ngữ;

2 - Là trung tâm nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài, giới thiệu và quảng bá ngôn ngữ cũng như văn hóa Việt Nam ra thế giới, nhằm kịp thời đáp ứng những đòi hỏi, cũng như những nhu cầu ngày càng cao, cùng những quan hệ hợp tác ngày càng đa dạng của xã hội trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay; 

3- Góp phần đắc lực cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục của đất nước, đặc biệt là khu vực nông thôn, trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam.

 

TẦM NHÌN

1- Đa dạng hóa các loại hình, các chương trình đào tạo, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội về nguồn nhân lực có trình độ ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu của thực tiễn.

2- Tăng cường mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học; nâng công tác hợp tác quốc tế lên tầm chiến lược và là một trong những mũi nhọn của Khoa.

3- Từng bước nâng cao vị thế và thương hiệu của Khoa trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về ngoại ngữ; từng bước phát triển Khoa Ngoại ngữ thành trường Đại học Ngoại ngữ trọng điểm của khu vực trung du miền núi phía Bắc Việt Nam.

Các bài liên quan