Sau Đại học

Ngày 13-12-2018

Thông báo về việc tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh khóa 1 tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Thông báo số:355/TB-KNN ngày 13/12/2018.

Các bài liên quan