Thông báo công văn về việc ủy quyền ký thừa ủy quyền cho Trưởng Khoa Quốc tế và Trưởng Khoa Ngoại ngữ

Công văn số:2112/ĐHTN-VP ngày 15/10/2018. Chi tiết công văn và thông tin kèm theo xem file đính kèm dưới bài.

Các bài liên quan