Thông báo công văn của Ban tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc cử cán bộ xét tuyển đào tạo tại Trung Quốc năm 2019

Công văn số:1500-CV/BTCTU Ngày 02/10/2018.

Các bài liên quan