Thông báo công văn của Ban tổ chức Ban chấp hành trung ương về việc cử cán bộ dự xét tuyển đào tạo đại học và sau đại học tại Trung Quốc năm 2019

Công văn số:6184-CV/BTCTW ngày 13/9/2018. Chi tiết công văn và thông tin kèm theo xem file đính kèm dưới bài.

Các bài liên quan