Học sinh Sinh viên

Ngày 04-10-2018

Thông báo về việc trả kết quả tiếng Trung Quốc tế HSK đợt thi 18/8/2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Thông báo số:23/TB-CTHSSV Ngày 3/10/2018.

Các bài liên quan