Học sinh Sinh viên

Ngày 04-10-2018

Thông báo về việc trả chứng nhận thi APTIS đợt thi 23/9/2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Thông báo số:22/TB-CTHSSV Ngày 3/10/2018

Các bài liên quan