Học sinh Sinh viên

Ngày 18-09-2018

Thông báo kế hoạch khám sức khỏe đầu khóa cho sinh viên Đại học K41, Cao đẳng K8 của Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

Kế hoạch số:1827/KH-ĐHTN Ngày 10/9/2018.

Các bài liên quan