Học sinh Sinh viên

Ngày 30-08-2018

Thông báo về việc trả kết quả tiếng Trung quốc tế HSK, HSKK đợt thi ngày 14/7/2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Thông báo số:17/TB-CTHSSV ngày 30/8/2018

Các bài liên quan