Thông báo kết quả xét duyệt danh hiệu thi đua, khen thưởng cấp đại học, cấp bộ cho các tập thể, cá nhân thuộc Đại học Thái Nguyên năm học 2017 - 2018

Thông báo số: 1658/TB-ĐHTN ngày 21/8/2018. Chi tiết danh sách kèm theo thông báo xem file đính kèm dưới bài.

Các bài liên quan