Học sinh Sinh viên

Ngày 06-08-2018

Thông báo về việc trả kết quả tiếng Trung HSK đợt thi 10/06/2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Thông báo số:14/CTHSSV ngày 6/8/2018.

Các bài liên quan