Thông báo công văn về việc cử viên chức dự thi thăng hạng lên chuyên viên chính năm 2018

Công văn số:1436/ĐHTN-TCCB ngày 19/7/2018. Chi tiết công văn và thông tin kèm theo xem file đính kèm dưới bài.

Các bài liên quan