Thông báo tuyển sinh

Ngày 18-07-2018

Thông báo điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2018 của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Thông báo số:1418/TB-ĐHTN ngày 17/7/2018.

Các bài liên quan