Học sinh Sinh viên

Ngày 04-07-2018

Thông báo trả chứng nhận APTIS đợt thi 17/6/2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Thông báo số:12/TB-CTHSSV ngày 3/7/2018.

Các bài liên quan