Thông báo Sinh viên

Ngày 15-06-2018

Thông báo kế hoạch đăng ký học lại thi lại, môn học Giáo dục Quốc phòng, An ninh năm học 2017 - 2018 (bổ sung)

Thông báo số:314/TB-TTGDQPAN ngày 8/6/2018.

Các bài liên quan