Thông báo Sinh viên

Ngày 04-06-2018

Quyết định về việc khen thưởng sinh viên K26 - NN1, QT1, KT2 đã có thành tích trong học tập và rèn luyện môn học Giáo dục Quốc phòng, An ninh

Quyết định số: 287/QĐ-TTGDQP&AN ngày 31/5/2018.

Các bài liên quan