Quyết định về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định số 4623/QĐ-ĐHTN ngày 30/11/2016 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành quy định đánh giá và phân loại công chức, viên chức và người lao động của Đại học Thái Nguyên

Quyết định số 856/QĐ-ĐHTN ngày 15/5/2018. Chi tiết quyết định và phụ lục kèm theo chi tiết xem file đính kèm dưới bài.

Các bài liên quan