Tin tức & Sự kiện

Ngày 13-04-2018

Thông báo về việc tham dự chương trình "Ngày hội tuyển dụng và việc làm" năm 2018

Số:99/TB-KNN. Kèm danh sách các Doanh nghiệp tham gia chương trình " Ngày hội tuyển dụng và việc làm" năm 2018.

Các bài liên quan