Đại học, CĐ Chính quy

Ngày 10-07-2017

Quyết định về việc quy định chuẩn năng lực ngoại ngữ cho sinh viên tốt nghiệp đại học không chuyên ngữ hệ chính quy của Đại học Thái Nguyên

Quyết định số:1256/QĐ-ĐHTN ngày 28/6/2017.

Các bài liên quan