Thông báo v/v Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Nhiệt liệt chào mừng ngày Quốc Khánh 2/9!

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

KHOA NGOẠI NGỮ

Số 158/TB-KNN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 08 năm 2016

 

 

                                            

THÔNG BÁO

 V/v Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9)

 

 

       Căn cứ Điều 115 của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về việc người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong các ngày lễ. Căn cứ Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động, Khoa Ngoại ngữ thông báo:

      - Cán bộ viên chức thực hiện nghỉ lễ Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9) được nghỉ 03 ngày liên tiếp, gồm thứ 6 ngày 02/9/2016 và hai ngày nghỉ cuối tuần (thứ 7 ngày 03/9/2016 và chủ nhật ngày 04/9/2016).

      - Cán bộ giảng viên, học sinh sinh viên thực hiện thời khóa biểu và kế hoạch học tập giảng dạytheo đúng chương trình đào tạo.

      Trân trọng thông báo./.

 

 

Nơi nhận:

- BCNK (để b/c);

- Các Tổ, BM (để t/h);

- Lưu: VT, HC-TH. 

TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

 

     

Lê Hồng Thắng

 

 

 

 

 

 

Các bài liên quan