Khoa học Công nghệ

Ngày 28-04-2016

Quyết định về việc phê duyệt tập thể và cá nhân trúng tuyển chủ trì thực hiên đề tài khoa học công nghệ Khoa Ngoại ngữ năm 2016

Quyết định số 384 ngày 29/2/2016.Chi tiết quyết định và danh mục đề tài khoa học công nghệ phê duyệt năm 2016, xem file đính kèm.

Các bài liên quan