Giới thiệu

Ngày 20-04-2016

Giới thiệu Phòng Thanh tra khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục (Viết tắt “TT-KT&ĐBCLGD”)

Điện thoại: 02806 251 435.Email: khaothi.sfl@tnu.edu.vn

I. Chức năng

 - Phòng Thanh tra- Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Khoa Ngoại ngữ- Đại học Thái Nguyên có chức năng tham mưu,  giúp Trưởng khoa trong việc quản lý, điều hành công tác thanh tra, khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục trong phạm vi của Khoa.

II. Nhiệm vụ

1. Công tác thanh tra, kiểm tra

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra và tổ chức thực hiện kiểm tra theo kế hoạch đã định;

- Kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy, việc thực hiện quy chế đào tạo, công tác quản lý, cấp văn bằng, chứng chỉ, việc thực hiện các quy định về giáo trình, đề cương bài giảng ở mọi loại hình và trình độ đào tạo của Khoa;

- Kiểm tra việc thực hiện quy chế giảng dạy, quy định về tổ chức kiểm tra, đánh giá học phần đối với cán bộ, giảng viên và việc chấp hành các quy chế học tập, thi, kiểm tra,… đối với sinh viên thuộc các hệ đào tạo trong Khoa;

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định, quy chế áp dụng trong Khoa.

2. Công tác khảo thí

- Đôn đốc, chỉ đạo các Bộ môn và các bộ phận có liên quan thực hiện nghiêm túc Quy chế của Bộ giáo dục và đào tạo, các quy định của Đại học Thái Nguyên và của Khoa về công tác thi và kiểm tra đối với hệ đào tạo chính quy;

- Tổ chức xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi hoặc câu hỏi thi, tổ chức bốc thăm, tổ hợp đề thi, in sao đề thi;

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thi và chấm thi theo đúng quy chế, báo cáo kết quả từng học kỳ về công tác Khảo thí của từng học kỳ theo quy định;

- Tham mưu cho Trưởng khoa về cải tiến và phát triển các phương pháp thi phù hợp với yêu cầu đào tạo của các ngành học, các hệ, bậc đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá cũng như chất lượng đào tạo;

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác soạn thảo đề thi, chấm thi và đánh giá kết quả thi;

- Tham gia các lớp tập huấn chuyên môn của cấp trên và tổ chức tập huấn cho cán bộ, giảng viên về công tác khảo thí;

- Phụ trách nhập điểm học phần vào hệ thống Quản lý đào tạo;

- Kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác khảo thí tại Khoa, báo cáo kết quả cho Đại học Thái Nguyên qua Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.

3. Công tác đảm bảo chất lượng

Chủ động xây dựng kế hoạch trình trưởng Khoa để triển khai thực hiện đường lối, chính sách, các văn bản pháp quy về công tác đảm bảo chất lượng của Bộ giáo dục trong CBVC, HSSV của Khoa; đề xuất các biện pháp đảm bảo chất lượng dạy và học;

- Tham mưu cho Trưởng khoa thực hiện nội dung về đảm bảo chất lượng giáo dục theo các tiêu chí trong bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; bộ tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo của Đại học Thái Nguyên; xây dựng và thực hiện kế hoạch tự đánh giá về công tác đảm bảo chất lượng của Khoa theo lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Đại học Thái Nguyên;

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc lưu trữ các tài liệu, minh chứng phục vụ cho công tác tự đánh giá và tham gia chương trình kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Đại học Thái Nguyên theo lộ trình;

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Trưởng khoa về công tác đánh giá chương trình đào tạo của các ngành học, xây dựng chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo của Khoa;

- ham gia các đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác đảm bảo chất lượng;

- Định kỳ 6 tháng một lần đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác đảm bảo chất lượng, báo cáo Đại học Thái Nguyên (qua Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.);

- Tiến hành các đợt khảo sát điều tra phục vụ công tác đảm bảo chất lượng giáo dục tại Khoa;

III. Cơ cấu tổ chức

          Từ khi khoa thành lập vào năm 2008, mảng công tác TT-KT&ĐBCLGD nằm trong phòng Đào tạo và do Đ/c Trần Hữu Lợi phụ trách với cơ cấu ban đầu 04 người. Trong quãng thời gian từ năm 2008 đến đầu năm 2015, Đ/c Trần Hữu Lợi đảm nhiệm rất tốt công tác quản lý và từng bước chuyên môn hóa công tác TT-KT&ĐBCLGD của Khoa. Tháng 2 năm 2015 dưới sự chỉ đạo và định hướng của Ban chủ nhiệm Khoa, Bộ phận TT-KT&ĐBCLGD đã tách ra từ Phòng Đào tạo và thành lập Phòng TT-KT&ĐBCLGD với cơ cấu 1 trưởng phòng, 1 phó phòng, 4 chuyên viên. Cuối năm 2016 Đ/c Trần Hữu Lợi-Phó phòng nghỉ chế độ và Khoa bổ sung thêm 1 nhân sự là giảng viên Bộ môn tiếng Anh đến công tác tại phòng. Hiện tại nhân sự của phòng gồm 6 người: 1 Trưởng phòng, 1 GV kiêm nhiệm và 4 chuyên viên.

Các bài liên quan