Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo của Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Quyết định số 2719/QĐ-ĐHTN ngày 23/11/2015. Chi tiết chuẩn đầu ra xem file đính kèm.

Các bài liên quan