Thông báo Sinh viên

Ngày 05-08-2022

Thông báo về việc trả chứng chỉ tiếng Trung Quốc tế HSK đợt thi ngày 12/6/2022 tại Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

Thông báo số: 248/TB-TNN, ngày 5/8/2022. Chi tiết xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan