Thông báo Sinh viên

Ngày 20-06-2022

Thông báo về việc tổ chức thi, cấp Giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ cho sinh viên, học viên cao học của Đại học Thái Nguyên, ngày thi dự kiến 10/7/2022

Thông báo số: 874/TB-ĐHTN, ngày 14/6/2022. Chi tiết xem file đính kèm bài viết này.

Các bài liên quan