Thông báo Sinh viên

Ngày 07-06-2022

Thông báo về việc thu tiền học phí học kỳ I + II năm học 2021 - 2022 cho sinh viên chính quy Trường Ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên

Thông báo số: 802/TB-ĐHTN, ngày 2/6/2022. Chi tiết xem file đính kèm bài viết này.

Các bài liên quan