Công khai

Ngày 04-11-2021

Quyết định công bố về chuẩn đầu ra các Chương trình đào tạo tại Trường Ngoại ngữ- Đại học Thái Nguyên

Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo đại học, đào tạo sau đại học

1. Quyết định công bố chuẩn đầu ra các Chương trình đại học

- Quyết định 3003/QĐ-ĐHTN ngày 30/12/200 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về Công bố chuẩn đầu ra cho 15 chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Ngoại ngữ. Chi tiết xem tại đây.

- Quyết định 1355/QĐ-ĐHTN ngày 04/8/2021 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc Công bố chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo Sư phạm Tiếng Anh trình độ đại học của Trường Ngoại ngữ. Chi tiết xem tại đây.

 

2. Quyết định công bố chuẩn đầu ra các Chương trình Sau đại học

- Quyết định 3004/QĐ-ĐHTN ngày 30/12/200 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về Công bố chuẩn đầu ra cho 02 chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ của Trường Ngoại ngữ. Chi tiết xem tại đây.

Các bài liên quan