Thông báo Sinh viên

Ngày 13-09-2021

Thông báo về việc tổ chức thi, cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ cho sinh viên, học viên cao học của Đại học Thái Nguyên, ngày thi dự kiến 25,26/9/2021

Thông báo số: 1502/TB-ĐHTN, ngày 31/8/2021

Các bài liên quan