Thông báo

Ngày 27-07-2021

Thông báo về việc tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ bằng hình thức trực tuyến cho học viên lớp thạc sĩ Ngôn ngữ Anh khóa 2&3 đợt phụ năm 2021 tại Trường ngoại ngữ - ĐHTN

Thông báo số:1258/TB-ĐHTN, ngày 23 tháng 7 năm 2021

Các bài liên quan