Thông báo về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc và đơn vị trực thuộc Đại học Thái Nguyên

Thông báo số: 210/TB-ĐHTN ngày 9/2/2021. Chi tiết thông báo và thông tin kèm theo xem thêm file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan