Đào tạo

Ngày 25-02-2021

Thông báo về việc lùi thời gian sinh viên trở lại Trường để tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Thông báo số: 45/TB-TNN ngày 25/2/2021. Chi tiết thông báo xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan