Thông báo

Ngày 11-01-2021

Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách xã hội học kỳ II, năm 2020 - 2021 cho sinh viên Trường Ngoại ngữ - ĐHTN

Thông báo số: 07/TB-TNN, ngày 11 tháng 01 năm 2021 (Xem chi tiết tại file đính kèm)

Các bài liên quan