Đào tạo

Ngày 14-05-2020

Thông báo về việc tổ chức thi lại, học lại môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh học kỳ 3 năm học 2019 - 2020

Thông báo số: 162/TB-TTGDQPAN ngày 13/5/2020.

Các bài liên quan