Đào tạo

Ngày 11-05-2020

Thông báo về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 đối với công tác đào tạo Học kỳ II - Năm học 2019 - 2020 tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Thông báo số: 151/TB-KNN ngày 8/5/2020.

Các bài liên quan