Kế hoạch đào tạo

Ngày 20-03-2020

Thông báo về việc triển khai kế hoạch đào tạo trực tuyến Học kỳ II năm học 2019-2020 trong thời gian phòng chống dịch Covid-19

Thông báo số: 87/TB-KNN ngày 18/3/2020.

Các bài liên quan