Thanh tra

Ngày 12-02-2020

Kế hoạch Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2019 - 2020 tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

kế hoạch số: 2056/KH-ĐHTN ngày 29/20/2019.

Các bài liên quan