APTIS

Ngày 11-02-2020

Thông báo Thay đổi mức thu lệ phí của bài thi tiếng Anh quốc tế (APTIS) do Hội đồng Anh cấp tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2020

Thông báo số: 263/TB-ĐHTN ngày 11/2/2020.

Các bài liên quan