Đào tạo

Ngày 29-11-2019

Quyết định về việc cử sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên học môn giáo dục quốc phòng - An ninh năm học 2019 - 2020

Quyết định số: 2145/QĐ-ĐHTN ngày 18/11/2019. Chi tiết danh sách kèm quyết định xem file đính kèm dưới bài viết này.

Các bài liên quan