Học sinh Sinh viên

Ngày 07-03-2019

Thông báo về việc trả kết quả tiếng Trung Quốc tế HSK và HSKK đợt thi 12/01/2019 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Thông báo số:04/TB-CTHSSV ngày 6/3/2019.

Các bài liên quan