Học sinh Sinh viên

Ngày 07-11-2018

Thông báo về việc trả kết quả tiếng Trung Quốc tế HSK đợt thi 16/9/2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Thông báo số:26/TB-CTHSSV ngày 7/11/2018.

Các bài liên quan