Học sinh Sinh viên

Ngày 02-11-2018

Thông báo về việc trả chứng nhận Aptis đợt thi 21/10/2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Thông báo số:25/CTHSSV ngày 1/11/2018.

Các bài liên quan