Thông báo điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ CQ năm 2018 của Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

Ngày 18-07-2018

Thông báo điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ CQ năm 2018 của Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

Thông báo điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ CQ năm 2018 của Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

Các bài liên quan