Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2017 - 2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Quyết định số:857/QĐ-ĐHTN ngày 15/5/2018. Chi tiết quyết định và phụ lục kèm theo xem file đính kèm dưới bài.

Các bài liên quan