Học sinh Sinh viên

Ngày 14-05-2018

Thông báo về việc trả kết quả tiếng Trung Quốc HSK đợt thi 24/3/2018 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Thông báo số:09/TB-CTHSSV ngày 14/5/2018.

Các bài liên quan