Thông báo

Ngày 26-10-2017

Văn bản pháp quy dành cho cán bộ giảng viên

Văn bản pháp quy dành cho cán bộ giảng viên. Một số biểu mẫu khác xem thêm file đính kèm dưới bài viết này.

1. Công văn về việc hướng dẫn cán bộ, viên chức, lao động đi tham dự Hội thảo, Hội nghị, Tập huấn và đi học Sau đại học.

2. Quyết định số 2537/QĐ-ĐHTN ngày 04/11/2015 về việc chế độ làm việc của Nhà giáo tại Đại học Thái Nguyên

3. Công văn số 516/ĐHTN-CNTT ngày 4/4/2016 công nhận chuẩn kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin

4. Quyết định số 928/QĐ-ĐHTN về việc ban hành Quy định tổ chức thi và cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ của Đại học Thái Nguyên

5. Quyết định số 2538/QĐ-ĐHTN ngày 04/11/2015 ban hành quy định về nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với CBCC, VC và người LĐ thuộc ĐHTN

6. Quy định số 3189/QĐ-ĐHTN,ngày 31/12/2015 về việc ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ viên chức và người lao động trong Đại học Thái Nguyên

7. Quyết định số 3188/QĐ-ĐHTN, ngày 31/12/2015 v/v ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, kéo dài, từ chức, miễn nhiệm và chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong Đại học Thái Nguyên

8. Thông tư liên tịch 36-2014-TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

9. Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

10. Nghị định 29/2012/NĐ-CP của chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

11. Nghị định 27/2012/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức

12. Quy định đạo đức nhà giáo

13. Luật viên chức 2012

14. Thông tư 20/2020/TT-BGDĐT Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học

15. Luật giáo dục năm 2019

16. Luật giáo dục đại học

17. Thông tư 10/2020/TT-BGDĐT Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên

Các bài liên quan