Văn bản pháp quy

Ngày 30-08-2017

Thông báo Công văn về việc hương dẫn thủ tục hành chính cho cán bộ, viên chức, Lao động đi tham dự và báo cáo tại Hội nghị, Hội thảo, Tập huấn và đi học Sau đại học.

Công văn số 200/KNN-HCTH ngày 29/8/2017. Các hướng dẫn chi tiết xem thêm file đính kèm.

Các bài liên quan