Pháp chế

Ngày 09-08-2017

Luật khiếu nại

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật khiếu nại.

(Thông tin chi tiết xem ở file đính kèm)

Các bài liên quan