Học sinh Sinh viên

Ngày 12-06-2017

Thông báo phát chứng chỉ HSK đợt thi 22/4/2017 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Thông báo phát chứng chỉ HSK đợt thi 22/4/2017. Chi tiết xem thêm file đính kèm.

Các bài liên quan